پس از پرداخت حق عضویت تنظیمات زیر را در نرم افزار IDM  اعمال کنید